Management Consultant Leif Törnblad

REKRYTERING (search och urval)

Vårt arbetssätt

Förutsättningen för en lyckosam executive search är ett metodiskt och noggrant till-vägagångssätt i analysen av vår uppdragsgivares behov. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna identifiera potentiella  kandidater och förutsättningen för att vi ska kunna bedöma deras lämplighet. Det är också nödvändigt för att kunna kommunicera vad de behöver veta om vår uppdragsgivare och den lediga tjänsten.

Tidplan

Det första som ska fastläggas är en tidplan. Själva  sök- och urvalsprocessen tar ofta 3-4 månader från start till dess att ett anställningsavtal har ingåtts. Kandidater på executive nivå har som regel 3-12 månaders uppsägningstid från det företag där de är anställda och de kan också ha en konkurrensklausul. Ett tillträde inom 3-6 måna-der efter att de har sagt upp sig brukar dock oftast att kunna arrangeras.
Vi håller vår uppdragsgivare löpande informerad under processens gång.

Förstudie

Förstudien sker via samtal med nyckelpersoner i företaget samt genom at läsa rele-vant skriftligt material, så att vi skaffar oss så stor objektiv kunskap om företaget, tjänsten, samarbetsrelationer, etc. som möjligt. Mot bakgrund av förstudien utarbetar vi, i samarbete med vår uppdragsgivare, en beskrivning av företaget och tjänsten samt en kravprofil.
Företagsbeskrivningen innehåller upplysningar om marknad, konkurrensbild, produkter, organisation, företagskultur, medarbetare, etc., som ska användas som information till potentiella kandidater.
Kravprofilen är vårt interna bedömningsunderlag, som innehåller krav och önskemål till den kommande kandidats kompetens, personliga egenskaper, succékriterier, etc. för att lyckas i rollen samt ramar och anställningsvillkor.

Sökprocess

Om det finns företag och kandidater, som vår uppdragsgivare inte önskar att vi kontaktar, så utarbetas en lista innehållande dessa företag och personer.

Om vår uppdragsgivare får direkt kontakt med lämpliga kandidater ska dessa ges vidare till oss, så att de kan bli utvärderade på lika villkor med övriga kandidater.

Annonsering

Uppdragsgivaren/företaget kan välja att gå ut med en öppen eller anonym annonsering. Vi utarbetar annonsförslag, tager emot ansökningshandlingar och besvarar telefonförfrågningar. Annonskostnaden (nät eller press) betalas separat av uppdragsgivaren

 

Intervjufas

Aktuella kandidater kontaktas, under största möjliga diskretion, med avseende på att utvärdera deras lämplighet, intresse och eventuella önskemål till ett byte av anställ-ning.
De mest intressanta kandidaterna inviteras till ett personligt samtal där de får samtli-ga upplysningar och informationer, som vi tillsammans med vår uppdragsgivare har beslutat att de ska ha. Syftet  med detta samtal är att få klarlagt önskemål, krav och kompetens. I enstaka fall kan det bliva tal om flera möten.

Presentation och urval av kandidater

Vi arrangerar en presentationsrunda  av de mest lämpliga kandidaterna (normalt 2-4) med vår uppdragsgivare. Innan mötet med kandidaterna vill vår uppdragsgivare få en skriftlig rapport om bakgrund, utbildning och erfarenhet på varje enskild kandidat.
Vår uppdragsgivare väljer ut den eller de kandidater, som man önskar ska gå vidare till sluturvalet. Sluturvalet omfattar psykologisk test och djupintervju för att öka säker-heten i anställningsbeslutet samt för att kunna medverka till att kandidaten så snabbt som möjligt kommer till att fungera i sin nya funktion. Vi kontrollerar referenser. Resultatet utmynnar i en skriftlig rapport till vår uppdragsgivare.
När det föreligger ett undertecknat anställningsavtal betraktar vi uppdraget som slut-fört.

Uppföljning

Anställningen följs upp av minimum två samtal både med vår uppdragsgivare och med den nyanställde inom loppet av 12 månader. Syftet är att säkerställa att de öm-sesidiga förväntningarna uppfylls samt att synergin mellan företaget och den nyanställde är optimal. Det är dessutom Leif Törnblad kvalitetskontroll på det nedlagda arbetet.

Garanti

Om det mot förväntan inom de första 6 månaderna efter att kandidaten har tillträtt skulle visa sig att personen inte har de förväntade kvalifikationerna åtar sig Leif Törnblad att utan ytterligare arvode, medverka vid anställning av en annan kandidat.

Konfidentiell handläggning

All information angående vår uppdragsgivare och kandidater behandlas konfidentiellt.

Arvode

Arvodet för att genomföra ett uppdrag på executive nivå är en procentasts av den anställdes första bruttoårslön inkl. förmåner.

Arvodet omfattar samtliga de ovan beskrivna aktiviteterna, men är exklusive dokumenterade resekostnader och eventuella andra utlägg till kandidater och konsulter samt moms. Bilresor avräknas efter statens regler.
Om uppdragsgivaren väljer att avbryta samarbetet innan ett underskrivet anställ-ningskontrakt föreligger, förbehåller Leif Törnblad sig rätten att fakturera konsultarvode för förbrukad och planerad tid med tillägg av ev. kostnader för resor etc.
Arvodet förfaller till betalning i tre delar, med 1/3 när detta avtal skrivs under, 1/3 vid presentation av kandidater samt 1/3 när det föreligger ett undertecknat anställning-savtal.