Management Consultant Leif Törnblad

REKRUTTERING

Arbejdsprocessen og betingelser

• Rådgivning om tiltrækningskanal
Mulighederne for tiltrækning af kandidater gennem nye kanaler udvides løbende, ligesom effektiviteten af de mange tiltrækningskanaler varierer over tid og ikke mindst er meget afhængig af stillingstype, branche og geografisk placering. Leif Törnblad rådgiver om hvilke tiltrækningskanaler, der i det enkelte tilfælde vil være hensigtsmæssige at benytte vurderet ud fra økonomi og effekt.

I forbindelse med udvælgelse af kandidater har Leif Törnblad den grundholdning, at kandidaternes faglige baggrund og personlige egenskaber er ligevægtige vurderingsparametre. Leif Törnblads udvælgelsesproces medfører, at der lægges vægt på at tiltrække flere kandidater med de rette faglige kvalifikationer blandt hvilke, den bedst egnede kan udvælges.
• Arbejdsanalyse
Udvalgte nøglepersoner i virksomheden interviewes for at afdække krav og forventninger til den nye medarbejder, og der indsamles relevant skriftligt materiale. Om nødvendigt gennemføres eksterne interviews for fastlæggelse af markedsvilkår og succeskriterier.

• Udarbejdelse af kravprofil
På baggrund af arbejdsanalysen udarbejdes en kravprofil. Kravprofilen angiver krav og forventninger til den nye medarbejder, hvad angår faglig baggrund og personlige egenskaber.

• Udarbejdelse af annonce/searchgrundlag
Alt efter valget af tiltrækningskanaler udarbejdes der med udgangspunkt i kravprofilen forslag til annoncetekst/layout og/eller oplæg til searchgrundlag i forbindelse med databasesøgning og direkte kontakt til ikke-jobsøgende kandidater. Forslaget diskuteres med og godkendes af kunden. Leif Törnblad forestår kontakt til annoncebureau og læser korrektur på annoncen.
• Behandling af ansøgninger
Leif Törnblad besvarer telefonforespørgsler og registrerer alle ansøgere, som får bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Vi indkalder til hhv. 1. og 2. samtale, og der sendes afslag til de kandidater, der ikke går videre.
• Vurdering af ansøgere
De indkomne ansøgninger vurderes af Leif Törnblad (gerne i samarbejde med kunden), og der foretages en udskillelse af relevante ansøgere på baggrund af deres faglige profil (uddannelse og erhvervserfaring m.m.).

• Afholdelse af 1. interview
Leif Törnblad indkalder relevante ansøgere til en indledende samtale (kunden kan deltage). Denne første samtale har til formål at få overblik over, hvem der umiddelbart opfylder krav og forventninger til jobbet – herunder personkemi – samt at få fravalgt ikke-egnede kandidater.

• Personvurdering af udvalgte kandidater
Leif Törnblad gennemfører tests og dybdegående interviews med de udvalgte kandidater med det formål at afdække deres personprofil i forhold til kravprofilen.
• Referencetagning
Vi tager dybtgående referencer for hver kandidat efter aftale med den enkelte.
• Rapportering
Efter test og referencetagning rapporteres kandidaterne til kunden. Kandidater, der indstilles som egnede, præsenteres i en skriftlig rapport. Der gives endvidere forslag til en introduktion for den foretrukne kandidat.
• Opfølgning
Ansættelsen følges op af samtaler såvel med den ansatte som kunden.
• Honorar
Leif Törnblads honorar fastsættes som en procentdel af den ansattes første bruttoårsløn (ekskl. annonceringsudgifter, moms og andre direkte omkostninger). Procentdelen afhænger af valget af tiltrækningskanal og kandidatens profil.
• Garanti
Leif Törnblads ydelse indeholder en leveringsgaranti, hvilket betyder, at vi inden for aftalen arbejder, indtil den rette person er fundet. Garantien omfatter ligeledes vort fortsatte arbejde, såfremt det inden for 6 måneder efter ansættelsen måtte vise sig, at en kandidat ikke har de forudsatte kvalifikationer og derfor må udskiftes. Eventuelle omkostninger til fornyet annoncering er dog ikke omfattet af garantien.
• Fakturering
Fakturering sker med 50% ved aftalens indgåelse og med det resterende beløb, når kandidaten er ansat, eller hvis opgaven eventuelt standses af kunden. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant.